Verdere informatie

Verleende onderscheidingen

Overzicht van de aantallen verleende onderscheidingen m.b.t. vliegveld Valkenburg.

Oorlogsonderdeel
op 10 mei 1940

Officieren.

Onder Off. Korp. en Manschap. Gevecht bij:

 

W L B K V W L B K V W L B K V  
1 R.H.M.             1 1         4     Maaldrift en Wassenaar.
22 Depot C.B.T. *    1              1 1          1 1       Ockenburg.
4e Regiment Infanterie. 2 1 2 1     3 3         6      Valkenburg en Wassenaar.
1e Regiment Infanterie.   2 2         2         2     Valkenburg en Maaldrift.
9e Regiment Infanterie.   2 2         2         2     Valkenburg en Maaldrift.
Staf II Dep. Infanterie.   1                           Haagsche Schouw.
15e Depot Bataljon.               1                Haagsche Schouw.
22e Depot Bataljon. 1   1       3           4     Haagsche Schouw.
Idem.               1         2     Rijnsburg en Valkenburg.
II Depot B. A.             1 2                Haagsche Schouw.
Instr. Batterij 7 veld.     1                         Rijnsburg.
I en 2e Luchtvaart Reg.         1                       Valkenburg.
III-2 Regiment Artillerie.     1                   1     Valkenburg/Katwijk a.Zee.

* Onderdeel van II Dep.Inf.
W = Militaire Willemsorde.
L  =  Bronzen Leeuw.
B  =  Bronzen Kruis.
K  =  Kruis van Verdienste.
V  =  Vliegerkruis.

Ingevolge artikel 3 van het Reglement van Administratie en Discipline voor de Militaire Willems Orde hetwelk aldus luidt;

 • "Eene uitstekende daad bedreven zynde, zal zulks moeten blyken door de duidelykste beschryving derzelve, gestaafd door de getuigenissen van vyf Officieren ooggetuigen van het verrichte, en zooveel het zyn kan in rang naderende aan degenen die vermeend wordt zich te hebben onderscheiden, wanneer deze namelyk een Officier is.
  Indien er zoo vele Officieren ooggetuigen der daad niet worden gevonden, zal een dubbel getal onder-Officieren en soldaten de plaats van de ontbrekende Officieren kunnen vervullen".

 **

 

Op 11 mei 1940 om 15.30 verstuurde het Algemeen Hoofdkwartier een telex naar de Commandant van het 1e Legerkorps, waarin o.m. het volgende;

  OPPERBEVELHEBBER
VAN LAND- EN ZEEMACHT
Afd. Kabinet.
Kabinet No. 3808 R.

 • Aan de commanderende Officieren en Commandanten van zelfstandige onderdelen an Land- en Zeemacht.

  Ter kennis van voornoemde autoriteiten wordt gebracht, dat, indien zij vernemen, dat onder hunne bevelen dienende militairen wegens het hebben bedreven van daden van moed, beleid en trouw, voor toekenning van de Militaire Willemsorde in aanmerking. komen, zij een desbetreffende voordracht rechtstreeks aan den Minister van Defensie moeten indienen.

  • In de voordracht moeten worden vermeld :
   beschrijving van de daad, met vermelding van plaats, tijd, en omstandigheden, terwijl daarbij moeten worden gevoegd schriftelijke verklaringen van zoo mogelijk 3 personen, die getuigen
   waren van de daad.

  Indien vorenbedoelde getuigenverklaringen ontbreken, kan niettemin de voordracht worden ingediend, indien de uitstekende daad op andere wijze voldoende kan worden bewezen.
  Voorts wordt nog ter kennis gebracht, dat- doch alleen in zeer bijzondere gevallen en na voorafgegane telefonische machtiging door of namens den Minister van Defensie - meergenoemde autoriteiten alsdan den betrokken militairen onmiddellijk de Militaire Willemsorde kan toekennen.
  Ten aanzien van militairen, die zich in den strijd hebben onderscheiden, nochtans niet in die mate, dat zij deswege voor benoeming in de Militaire Willemsorde in aanmerking komen, kan aan den Minister van Defensie worden voorgesteld om hen voor een eervolle vermelding in aanmerking te brengen.

  O.L.Z.         

  Aan : o.a, C.-I LK.

**

 

Majoor van Lokhorst, C.-I-4R.I. diende een voorstel in voor een eervolle vermelding van:

 • 1e Luit. v.d. Zanden A.J.J., SC2.-1-I-4R.I.   

Majoor Cramer, C.-II-4R.I. diende voorstellen in :

Voor een eervolle vermelding voor;
Ordonnans dpl. L.J.Th. Ruinen, 2-II-4R.I
dpl. sold. J. Veldt, MC-II-4R.I.
dpl sold. A.W. Somerwil, MC-II-4R.I.
dpl. sold. H.H. Zonderop, MC-II-4R.I.
dpl. sold J. Pouw, MC-II-4R.I.

Voor een Militaire Willems Orde voor;
sergeant G.A. Staal, 2-3-II-4R.I
1e Luit. T.J. de Beer,  C. C. Vbd.A   
dpl. sold. D van den Burg,  Vbd.A   
dpl. sold. G. de Lange,  Vbd.A 
dpl. sold. W.W. Voordouw,  Vbd.A 
dpl. sold. W.J. Koolloos.  Vbd.A 
dpl. sold. J. van Strien,  Vbd.A 
pl. sold.J. Groenewoud,  Vbd.A 

Majoor Mallinckrodt, C.-III-4R.I. diende voorstellen in ;

Voor een eervolle vermelding voor;
Res. 1e Lt. der M.A. D. van Riessen,  C.-Admin-III-4R.I.
Res. Kapt. H.L. Segaar, C.-2-III-4R.I.
Sgt. 1e Klasse J. Keereweer, SC.4-2-III-4R.I
dpl. sold. C.Slijkhuis, 2s-1-III-4R.I.

Voor een Militaire Willems Orde voor;
1e Luit. J. van Kessel, SC.1-2-III-4R.I. 
Sergeant C. van Gellicum, 2s-3-III-4R.I.,
Korporaal W.J. Enter, MC-III-4R.I.

Kapitein C. Kluiters, Commandant van de Staf diende een voorstel in ;

Voor een eervolle vermelding voor,
Dpl. J.A. Heemskerk van de Vdb.A.

Voor de 4e Bt. 6 veld was de opgave op 21 mei 1940 ; Geene.

De Regimentsarts Res. Off. van Gez. 1e Kl. M. Witkamp diende een voorstel in:

Voor een eervolle vermelding voor:
Res. off. van Gez. 2e Kl. Verdonck.

***

 

Onderscheidingen werden verleend;

Militaire Willemsorde 4e klas.Bronzen LeeuwBronzen KruisVliegerkruis.

 • Tot Ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde werden geslagen,

  1. Majoor J. Mallinckrodt, C.-III-4R.I., wegens de uitmuntende en bezielende leiding van zijn bataljon, zowel op 10 mei als op de volgende dagen, in het bijzonder op 13 mei bij de actie tegen de parachutisten bij "de Pan".

  2. Res. majoor J.J.N. Cramer, C.-II-4R.I., wegens het aan het hoofd van enige manschappen bestormen en veroveren van een door de Duitsers bezet huis ten zuiden van Katwijk aan den Rijn.

  3. Res. majoor H. Mulder. Voor de verovering van de Haagsche Schouw op 10 mei.

 • 10 mei. Dienstplichtigen J. Groenewoud en J. van Strien verdienden voor hun inzet bij de gevechten om Katwijk aan de Rijn de Bronzen Leeuw.

  • Acht anderen een Bronzen Kruis.

 • 10 mei. Res. 1e Lt. J. van Kessel, dpl. sgt.  C. van Gellecum en korp. W.J. van Enter verwierven de Bronzen Leeuw voor hun aandeel bij de aanval op het vliegveld Valkenburg.

 • 10 mei. Majoor H. Dürst Britt (C.-III-2R.A.) vanwege zijn verdiensten bij de verdediging van vliegveld Valkenburg een Bronzen Kruis.

 • 10 mei. Korporaal de Rijke,(.-2-III-2R.A.) postuum een Bronzen Kruis.

 • 10 mei. Res. sergeant-vlieger J. Roos een Bronzen Leeuw.

 • 10 mei A.O.O. M. de Vries, II Dep. B.A., postuum een Bronzen Kruis.

 • Wmr. capitulant der artillerie L. Lenzen verwierf de Bronzen Leeuw als hoofd van een afdelinkje van de artilleriekaderschool waarmee hij op 10 mei deelnam aan de aanval op het dorp Valkenburg.

 • 10 mei Van 1-RHM werden wachtmeester Van de Groep en de huzaren Timmerman en Van Vugt voor hun optreden tijdens deze eerste oorlogsdag onderscheiden met het Bronzen Kruis.

 • 10 en 12 Mei. Kapitein C. Tonnet verwierf een Bronzen Kruis voor de beschieting met een 7 veld en voor zijn persoonlijke leiding bij aanval op de dakpannenfabriek op 12 mei.

 • 10-11 mei. Res. kapitein J. Matla (C.-MC-I-4R.I.) een Bronzen Kruis.

 • 11 mei Een Bronzen Kruis verwierf wachtmeester T.W Röding van 4R.H., gedetacheerd bij 1R.I., hij heeft zich onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand.

 • 11 Mei. Voor de derde aanval op Valkenburg verwierven 1e Lt. Nout, Vaandrig Van Elsen en korporaal Gercama van I-9R.I. een Bronzen Leeuw. 

  • Vier anderen een Bronzen Kruis.

 • 12 Mei. Een Bronzen Kruis voor majoor van der Schee voor zijn inspirerende wijze van aanvoeren tijdens de vierde aanval op het dorp Valkenburg door I-9R.I. .

  • Dpl. sgt. J.W. Nijholt en Kpl. W. de Haan een Bronzen Kruis voor hun moedig optreden.

 • 12 Mei. Twee Bronzen Kruizen bij II-Dep.Inf. en een bij het Dep. Art.

 • 12 Mei. Vaandrig Joosten SC.-2-I-1R.I. verwierf een Bronzen Kruis bij de verovering van een boerderij bij het vliegveld.

 • 13 mei. 1e Lt. Gorter en de heer A. Moree een Bronzen Leeuw. (tijdelijk benoemd tot Wmr-oorlogsvrijwilliger van het wapen der Cavalerie)

  • Sgt. H.J. Nijkamp en een ander een Bronzen Kruis voor de bestorming van de watermolen te Wassenaar.

 • 9-11-1946 Kolonel H.D. Buurman een Oorlogsherineringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen.

Depottroepen in Leiden ontvingen deze Herdenkingsmedaille voor hun aandeel in de strijd bij de Haagsche Schouw en vliegveld Ockenburg.

**

 

Veel militairen die niet een Militaire Willemsorde, Bronzen Leeuw of Bronzen Kruis hebben mogen ontvangen kregen wel het Oorlogs-Herinneringskruis (1948) met gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen "Nederland mei 1940". 

Oorlogs-Herinneringskruis

Indien men niet in aanmerking kwam voor het OHK kregen veel militairen het z.g.n. Mobilisatie-Oorlogskruis (1948). Bij deze onderscheiding lag de nadruk op de mobilisatie en minder op de krijgsverrichtingen.

Mobilisatie Oorlogskruis