TERUG

Res.1e Lt. P.W. Vlietstra.
C.-78e LuA.

Bron: Hr. de Gooij

 

Stellingverkenning van het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten.

 

 

Heemskerk, 7 Mei 1940

Depot Luchtdoelartillerie.
3e Depotafdeeling
1e Depotbattery.

RAPPORT betreffende stellingverkenning, legering en verpleging der 78e battery en het benodigde materieel en personeel.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Stellingterrein: Nulpunt der Battery Vt 27,18 - 58,36.
Het stellingterrein is een laag gelegen weiland, zeer drassig. Langs de scheidingswetering loopt een enigszins verharde weg.

Legering: De legering van manschappen en officieren op het landgoed "Ter Horst" is ongewenscht, daar deze zeer slecht is en er bovendien geen weg loopt rechtstreeks naar de Battery. Het aanleggen van een dergelijke weg zou in verband met de vele slootjes en het laag gelegen terrein veel werk met zich meebrengen.

Een goede legering voor manschappen en onderofficieren bestaat in de bollenschuur van B. Hoogwerff-Kroon, Veurschestraatweg 265. Vt. 28.80 - 57,96.

2006, bloembollenbedrijf Hoogwerff Kroon aan de Veurseweg te Voorschoten.

Door het uitbreken van telkens 2 droogrekken kunnen 2 man boven elkaar gelegerd worden. Het vry gekomen hout kan benut worden  voor het maken van een vertrek voor onderofficieren.
Stroo is te verkrygen by Wed. de Graaf, Horstlaan 4.

De officieren kunnen ingekwartierd worden op het landgoed "Duivenvoorde" aan de Duivenvoordscheweg. Het bureau kan gevestigd worden in het Jachthuis van Duivenvoorde. Telefoonkabel is aanwezig, doch niet aangesloten.

2014. Jachtslot Ter Horst. (foto: E. Woertman)

Wanneer de stelling alleen betrokken wordt in geval ons land in oorlog komt, zou ik willen voorstellen ook de manschappen in Duivenvoorde te legeren, dat daartoe gedeeltelijk ontruimd zal moeten worden.

Verpleging: Gedurende de eerste dagen kan de battery in onderhoud by het 2e Dep.B.A. te Voorschoten.
In verband met de eventueele verplaatsing van het depot lykt het my gewenscht dat de battery over een eigen keuken beschikt. een keuken is met betrekkelijk weinig kosten te maken op den beganen grond van de bollenschuur, alwaar stroomend water en electrisch licht aanwezig zyn.

Benodigd materieel en personeel;
Automaterieel:
Daar ik opdracht heb van den C.-3 Dep.Lu.A. om al het automaterieel terug te zenden naar het depot, zoodra de battery in stelling staat, moet ik met klem verzoeken om het volgende motormaterieel beschikbaar te stellen, zoodra de battery de stelling betrekt.

1 Trado
1 Menagewagen
2 wagens voor het vervoer van manschappen naar en van het legeringgebouw (afstand 2 K.M.)
1 commandowagen
1 motorrywiel.

Zelfs wanneer dit materieel ter beschikking gesteld wordt, is het nog niet mogelyk snel van stelling te veranderen.
Daar het stellingterrein zeer drassig is, is het noodzakelyk, dat de trado onmiddelyk by aankomst van de battery ter beschikking is daar ik op het moment slechts de beschikking heb over Opel-trekker met 2-wiel aandryving. Al myn pogingen om en trekker met 4-wiel aandryving te krygen, faalden. Ook heb ik geen "strips"of sleepkabels by myn battery.

Daar ik opdracht heb om alle chauffeurs en de motorordonnans weer naar het depot terug te zenden, is het noodzakelyk dat ik ook de beschikking kryg over 6 chauffeurs en 1 motorordonnans.

Mitrailleurs: Mitrailleurs zyn by het depot Lu.A. niet beschikbaar. Daar by de 7,5 tL No.2 het vuurleidingstoestel 500 M uit de battery geplaatst kan worden, en dit zeer gewenscht is, is het noodzakelijk, dat een verbinding gemaakt kan worden van de Commandogroep naar de battery. Hiervoor zyn noodig 1500 M. veldkabel en 3 veldtelefoons.
Aan het personeel ontbreekt 1 sergeant verb.dienst.

Officieren: Hierby doet zich de moeilykheid voor, dat er slechts 1 Officier Bt.C. en 1 Vaandrig by de Battery zijn ingedeeld, zoodat by een doorlopende bezetting slechts 1 officier c.q. vaandrig in de battery aanwezig kan zyn. Indien deze officier zich bevindt by de commandogroep b.v. voor waarneming van de vyandelyke vliegtuigen in de kyker van de hoogtemeter, is er geen officier in de battery. Voor een 24-uurs bezetting zijn dus nog 3 officieren c.q. vaandrigs noodig, daar de battery-commandant meermalen door dienst verhinderd zal zyn.

Hoogtemeters: Momenteel zyn by myn battery ingedeeld 1 korporaal en 5 dienstplichtigen - hoogtemeters-.
Voor een doorlopende bezetting van de battery is het noodzakelijk dat hier een sergeant-hoogtemeter aan toegevoegd wordt.

Vuurleiders: Igedeeld zyn: 1 sergt, 1 korpl en 13 dienstplichtigen. Daar voor een enkele bezetting 1 sergt en 8 man noodig zyn, ontbreken aan een dubbele bezetting

1 sergt-vuurleider
2 dienstpl.-vuurleiders
2 reserve-maschappen.

Geneeskundige groep: Hierby is ingedeeld 1 dpl.ziekendrager. Hieraan ontbreken :

1 korp.ziekenverzorger
1 dpl.ziekendrager.

Administratieve groep: Hiervoor is noodig: 1 fourier.

Gevechtsbattery: Hierby zyn ingedeeld

4 sergt. stukscommandanten
4 korporaals
28 bedieningsmanschappen
10 reserve bedieningsmanschappen.

Voor een geregelde bezetting van 2 stukken zyn dus voldoende manschappen aanwezig.

Keukentrein: Er is geen keukenpersoneel ingedeeld. Een complete keuken-inventaris moet alsnog beschikbaar gesteld worden.

De Cdt.78e Battery,
De 1e Luitenent,   

Aan
den Heer Commandant Lvd.kring Den Haag - Rotterdam.

Veldpost.

RESUMÉ

Materieel dat by het betrekken van de stelling beschikbaar gesteld moet worden:

1 trado
1 Menagewagen
2 wagens voor vervoer manschappen
1 commando wagen
1 munitiewagen
1 motorrywiel
16 "strips"(yzeren plate) om het verzakken van de vuurmond in het drassige terrein tegen te gaan.
2 sleepkabels
2 mitrailleurs M25
1500 M. veldkabel
3 veldtelefoons
1 complete keukeninventaris.

Personeel, dat beschikbaar gesteld moet worden:

By enkele bezetting

1 Lt. toegevoegd
1 sergt. verbindingsdienst
1 sgt. menagemeester
1 reserve sergt.
1 serg. hoogtemeter
6 chauffeurs
1 motorordonnans
1 sergt. mitraillist
1 korpl. ziekenverzorger
1 dpl. ziekendrager
1 fourier

By dubbele bezetting

2 Lt. toegevoegd
1 Lt. Battery Officier
1 sergt. verb.dienst
1 sergt. vuurleider
2 dpl. vuurleiders
2 res. manschappen-vuurleiders
1 sgt. menagemeester
1 reserve sergt.
1 sergt. hoogtemeter
6 chauffeurs
1 motorordonnans
1 sgt. mitraillist
6 dpl. mitraillisten
1 Korpl. ziekenverzorger
1 dpl. ziekendrager
1 fourier.