TERUG

 

Majoor L.Chr. van der Schee.

C.-I-9R.I.

 

 Oegstgeest 17 Mei 1940.

9e Regiment Infanterie.
        Ie Bataljon.
     Commandant.
        No.1565 A.

    Onderwerp:
Gevechtsbericht.

Gevechtsactie op 11 Mei 1940.

Te ong. 13.30 bij Groot Leeuwenhorst (vt.31-72) bericht ontvangen mij te melden bij C.-4R.I. te Katwijk aan de Rijn.
Van C.-4R.I. ontving ik de volgende opdracht:
Doe een aanval op Valkenburg. U wordt gesteund door een bt. houwitsers. De A.O.O.I. bevindt zich op mijn cp. Van C.-II-4R.I. kunt u inlichtingen krijgen omtrent terrein enz.

Na verkenning en overleg met C.-II-4R.I., die den vorigen dag een aanval op Valkenburg gedaan had, heb ik met de inmiddels aangekomen onderdeelen van I-9R.I. (min een comp., een sectie en de Vbd.A.) den aanval gedaan.
Een comp. als frontgroep langs den harden weg Katwijk a/d Rijn-Valkenburg, een comp. plus M.C. (min twee Sn.) omvattende groep. Twee Sn der M.C. waren opgesteld O. van Valkenburg Z. van Rijnsburg.
Nadat de compagnieën in de uitgangsstelling waren aangekomen is de inleidende beschieting op Valkenburg afgegeven, waarna de compagnieën zijn opgerukt.
De frontgroep is Valkenburg tot op ong. 400 m. genaderd. De omvattende groep is op ong. 800 m. blijven steken. Opgehouden door mitr. vu. uit verschillende richtingen.
Bij het invallen der duisternis is de gevechtsactie gestaakt en den volgende dag voortgezet.

De Majoor, BC.    
L.C. van der Schee.

SCHETS Majoor van der Schee. Toelichting:
-- -- -- --  Uitgangsstelling
-----------  Voorste lijn 1e dag.
xxxxxx   Voorste lijn 2e dag.

Kaart van het gebied.
De afstand vanaf de Korenmolen (cp. II-4R.I) tot het midden van het dorp Valkenburg is ongeveer 1300 meter. De kalkovens is aangegeven met : Limekiln.

 

Gevechtsberichten van  11 en 12 Mei 1940.

1e Bevel ( waar : Katwijk a/d Rijn
             ( te : pl.m. 15.00
             ( van : C.-4R.I.
             ( Inhoud : Neem Valkenburge met steun van een afd. 12 Hw. (III-2RA)
             (Mondeling gegeven.

Uitvoering : I-9R.I. min 1¼ Comp. (één Tir. Comp.+één S.Tir.) heeft gevormd een frontgroep:
3e. Comp.; een omvattende groep: 1e.Comp.++2 Sn.-Zw.Mitrs. (M.C. min 2 Sn.). Twee Sn.-Zw.Mitrs. worden opgesteld in de bocht van de kunstweg N.O. van Valkenburg, vt.29.30-66.15) met opdracht vu. te openen op doelen in Valkenburg en den aanval te steunen. Zie plaats op schets waar de mitrs. een opstelling hebben ingenomen, omdat ze op de aangewezen plaats niet konden komen wegens vij.vu. De Uitgangstelling der 3e en 1e Comp. lag pl.m. 500 m Z. van den kunstweg = n van Katwijk a/d Rijn.

Na een inleidende beschieting door een batterij 12 Hw. is de aanval te pl.m. 18.00 begonnen. Door ongewendheid onder vij.vu. vow. te gaan is langzaam opgerukt. Bovendien was er bericht ontvangen, dat op de re. vleugel in het terrein der waterleiding parachutisten waren geland, zoodat men ieder die eenigszins achter bleef aanzag voor vij. Ook werden co. groepen aangezien voor vij. Opgerukt is door de 3e Comp. tot aan de kalkovens ------ (schets) de 1e. en de M.C. rukken slechts weinig vow. pl.m. 100m. ----- (schets) tegengehouden door in het terrein genestelde vij. mitr. schutters.
Het voorterrein voor de 3e.Comp. (breedte pl.m. 200M.) bestond uit een straatweg met lintbebouwing li. aangeleund aan den Ouden Rijn. Het terrein voor de 1e.Comp. en de steunende Mitrs Sn. was doorsneden door breede slooten, waarover een overgang was gemaakt en verder een schuit als overgang diende.

Met het invallen van de duisternis lag de voorste lijn als aangegeven op schets. Zij is teruggenomen tot de lijn, zie schets. Het vu. dier Bt. is door mij persoonlijk geleid en door middel van een tfn. verbinding, loopende over cp.-I-4R.I. naar cp.-4R.I. waar zich de O.O.A.I. bevond. Het vu. lag telkens zeer goed en heeft veel uitwerking gehad. Op 12 Mei is de 3e.Comp. opgerukt tot de kalkbranderij en kon niet verder vow. De 1e.Comp. en de M.C. zijn resp. 200 en 300 m. opgerukt en konden niet verder door vij.mitr.vu. uit de randen van Valkenburg en omgeving. Te ongeveer 14.00 kwam bericht dat II-9R.I. zou aanvallen uit W.Li. en re. van den Broekweg.
I-9R.I. zou zijn stellingen zoo dicht mogelijk naar voren verleggen en de door I-9R.I. uit Valkenburg te verdrijven vij. opvangen.
De 3e.Comp. heeft een opstelling ingenomen ongeveer 30m N. van Valkenburg. Hierbij voegde zich een S. van de 1e.Comp. pl.m. 19.30 is de aanval van II-9R.I. gestaakt. Dit Bat. kreeg een andere opdracht. De 1e.Comp. en de M.C. (min 2sn) kwamen onder eigen avu. en zijn toen pl.m. 300 m. teruggetrokken.

C.-3e.comp. en C.-1e.Comp. zijn uitgevallen.
C.-1e.Comp. omdat hij niet meer kon loopen kon.
C.-3e.Comp. doordat hij overspannen raakte.
Het het bevel over de 1e.Comp. werd overgenomen door den Res. 1e.Lt. Van Coeverden, dat over de 3e.Comp. door Vaandrig van Elzen.

Bij het invallen der duisternis is de 3e.Comp. teruggenomen, daar het niet mogelijk was deze ter plaatse te handhaven. Op aanwijzing van C.-4R.I. is de aanval niet hervat. doch het Bat. te Katwijk aan den Rijn verzameld. Een voorstel mijnerzijds om gedurende den nacht van 12 op 13 Mei een overval te doen met stootgroepen op vrachtwagens is afgewezen,  aangezien C.-4R.I. bevel had ontvangen aanvallende ondernemingen te staken. Van het Z. uit werd Valkenburg aangevallen door een Depôt-Bat., dat opgerukt is tot de Wassenaarsche Wetering.
De sterkte van den vij. is niet vastgesteld kunnen worden, van onderscheiden punten in- en om Valkenburg en uit het voorterrein werd licht- en zwaar mitr.vu. ontvangen.
Werd een plaats ontdekt, waar vuurorganen stonden dan werden deze  door hulp der Batterij Hw. tot zwijgen gebracht. Mij cp. bevond zich aanvankelijk ter hoogte der 1e.Comp. (zie schets). Op den 2en dag op den kunstweg 400m. N. van Valkenburg, alwaar ik. tfn. verbinding had met C.-4R.I.

Te Katwijk a/d Rijn, 14 Mei'40
De Majoor, B.C.      
Van der Schee.      

 

 

GEVECHTSBERICHT OP DEN 13en MEI 1940.

                          ( waar: Cp. C.-4R.I.
Bevel ontvangen:  ( te   : Katwijk aan den Rijn.
                          ( van : C.-4R.I.
                          ( om ± 22.00 op 12 Mei.

Bevel :met Uw Bataljon ter beschikking blijven van C.-4R.I. te Katwijk aan den Rijn.

Uitvoering : Het Bataljon is in den laten avond van 12 Mei in Katwijk aan den Rijn ondergebracht en daar gebleven tot 14 Mei 18.00.

In den namiddag van 14 Mei ± 15.00 ontving ik het volgende mondelinge bevel van C.-4R.I.
Bevel : Verplaats Uw bataljon naar Kasteel Oud Poelgeest e.o. te Oegstgeest en wees daar Div. Reserve.

Uitvoering :  Het Bataljon is te 18.00 afgemarcheerd uit Katwijk aan den Rijn naar Oegstgeest, waar het te 19.30 aankwam. Daar kreeg ik bericht van de capitulatie.

De Majoor, BC.    
L.Chr. v.d.  SCHEE.