TERUG

Vaandrig E.G. Everhard.

SC2.-MC-II-4R.I..

 

 

4e REGIMENT INFANTERIE.

IIe BATALJON.
MITRAILLEUR-COMPAGNIE.
2e Sectie.

Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

10 Mei 1940.  Na aankomst van de Comp. in Katwijk a/d Rijn in stg. gekomen tegen luchtdoelen op de Noordwijkerweg op 100 m. afstand van de brug over de Oude Rijn. Te pl.m. 11.00 op bevel van C.C. ingedeeld bij 2-II-4R.I. onder co. van Kapitein Sjouke. Met mijn s. ben ik terstond in stg. gekomen aan den rand van Katwijk achter in de tuin van het huis op de hoek van de Wass. weg en de Nieuwe Duinweg, hoofdschootsrichting; Watertoren Katwijk.
Gedurende de rest van den morgen en het begin van de middag ontvingen wij li. en re. geweer- en mitr.vu. Bij informatie bleek dit van eigen troepen te zijn. Te pl.m. 14.00 zag ik het re. neven-Bat. na een omtrekkende beweging door de duinen tot de Watertoren van Katwijk van af dezen Watertoren het vliegveld aanvallen. Te pl.m. 5.00 trok 2-II-4R.I. naar voren voor zuivering van het vˇˇrterrein; mijn S. volgde. De dienstpl. Stouten en Sommerwill bleven achter; de eerste als gewonde de laatste als hulp bij gewonden verpleging. Terstond na het uit de stg. komen werd mijn S. door een Duitsche mitr. onder vu. genomen. Door middel van geweer- en Zw.Mitr. vu. werd de weg gezuiverd, waarna opgemarcheerd werd richting vliegveld over de Wass. weg.
Met 2-II-4R.I. heeft mijn S. zich den avond gevoegd bij het IIIe Bat. op het vliegveld, alwaar ik mij gemeld heb bij den Majoor Mallinckrodt. Als plaats van legering werd aan 2-II en mijn S. toegewezen de eerste meest rechtsche hanger, alwaar ik mijn stukken in stg. heb laten komen en met piketten bezet.
Te 23.30 werd het vliegveld ontruimd. Mijn S. volgde 2-II, welke volgens persoonlijke mededeling van Kapitein Sjouke aan mij, de duinen tegenover het vliegveld in zou trekken.
Bij het verlaten van het vliegveld achter berichtte een ordonnans van C.-2-II dat deze Comp. richting Wassenaar was afgemarcheerd. Volgens deze opdracht heb ik ditzelfde gedaan. Even voorbij het restaurant St. Albertushof kwam de S.-Mr. onder co. van res.1e lt. Broens van 4R.I. mij achterop. Zonder verdere bijzonderheden ben ik bij de driesprong bij Rijksdorp aangekomen en ben re. afgeslagen ri,. Wass. Slag. 300 m. van af den driesprong heb ik in overleg met C.-S.-Mr. halt gehouden en wij hebben ons aldaar omstreeks 2.00 verdekt opgesteld, in afwachting van het aanbreken van den dag. De trein van I-1R.I. en de stukken 6 veld, welke dien middag in Katwijk a/d Rijn in stg. waren geweest, stelden zich daar eveneens op. Er valt nog te vermelden dat halverwege tussen restaurant "de Luwte" en restaurant "St. Albertushof" bovengenoemde ordonnans van 2-II mij achterop kwam en mij onder het passeeren meldde, dat deze Comp. niet ver meer verwijderd kon zijn, zoodat de bij mij gerezen twijfel over de gekregen opdracht verdween.

Bij de ontmoeting met den C.Sectie-Mr. kreeg ik zekerheid dat de aan mij gegeven opdracht foutief was. Terstond heb ik besloten toch door te trekken en bij daglicht pogingen aan te wenden om bij mijn onderdeel te kunnen terugkeren. Bij het verder marcheeren heb ik ter beveiliging twee man vooruit gezonden, li. en re. van den weg, waarachter ik met mijn S. op 25 m. volgde. Na het verdekt opstellen op den weg naar Wass. Slag heb ik direct een ordonnans naar C.III-4R.I. gestuurd met het bericht over mijn situatie.

Deze ordonnans is bij C.III-4R.I. aangekomen, doch niet bij mij kunnen terugkeren, daar hij fel onder vu. genomen werd.

11 Mei 1940.  pl.m. 4.00 Het plan was om bij daglicht terstond naar de Wass.Slag op te rukken, alwaar I-4R.I. zou gelegerd zijn en mij aldaar te melden. Vooraleer ik aan dit plan uitvoering kon geven, vernam ik een heftig vu. van uit de ri. van de Wass.Slag, gevolgd door een in paniek naar beneden stormen van soldaten behoorende tot I-1R.I., welke onverhoeds door Duitsche parachutisten waren aangevallen.
Met zeer veel moeite wist ik mijn S. in de hand te houden en liet nog een stuk in stg. komen voor dekking van de aftocht van de Mrn. en 6 Veld. Daarna heb ik mijn S. eveneens doen terugtrekken tot aan 200 m. voorbij den driesprong bij den Wass. weg, alwaar ik achter het hockyveld van de "Kieviten", gedekt door een aarden wal met mijn drie stukken in stg. ben gekomen, niettegenstaande het schootsveld zeer beboscht en dus voor Zw.Mitr. vrijwel ongeschikt was.

Onmiddellijk ben ik begonnen de zich terugtrekkende soldaten van I-1R.I. opnieuw te verzamelen en hen te plaatsen in mijn opstelling re. van den weg en evenzoo li. van den weg in het bosch van Duinrell. Hierbij stonden mij later nog de vaandrigs van 3-I-4R.I. (Hilhorst) en Meijer van I-1R.I. ter zijde, totdat ik de beschikking had over pl.m. 10 lichte mitr. Zoodra deze stg. voldoende bezet was met geweren en lichte mitr. ben ik na het co. aan Vaandrig Hilhorst te hebben overgegeven, met mijn S. teruggetrokken in Wassenaar, waar ik mij meldde bij den C.-Regt.Huzaren-Motorrijders, welke daar gelegerd was. Deze C. voerde eveneens het bevel over de zich daar bevindende troepen. Door hem werd ik ingedeeld bij III-1R.I. onder den Majoor Meijer, bij wien ik mij eveneens meldde, en die mij verwees naar C.M.C.-III-1R.I. den res. 1e lt. Kroneman. Door hem ben ik met mijn S. gesteld onder bevel van den res. 1e lt. Gorter, C. als S. van bovengenoemde Comp. Tijdens mijn afwezigheid werden de Sergt. Dieke en de soldaat van der Wal aangewezen voor opsporing van N.S.B.-ers daar beiden zeer goed te Wassenaar bekend waren. Als  St.C. inplaats van Sergt. Dieke kwam bij stuk 5 Sergt. Kralt van M.C.-III-1R.I.. Dit stuk werd gebruikt als versterking van de stg. bezet door de 1e s.-M.C.-III-1R.I. bij de jachthaven aan de Zuylen van Nyeveldstraat, nl. in de boschjes achter de Prinsenhaven.
Aldaar werd door dit stuk medegewerkt aan het controleren van burgers en voertuigen in de Zuylen van Nyeveldstraat, eveneens aan het zuiveren van een molen in het vˇˇrterrein, bezet door 8 parachutisten. Dit geschiedde op Zondag 13 Mei. Tot aan de overgave verder geen bijzonderheden.


Stuk 4  kwam in stg. op den hoek Prinsenweg en op den Prinses Marialaan, ter bewaking van den brug op den Prinsenweg. Na versterking te hebben aangebracht is het stuk door piketten bezet gehouden. Eveneens werd het voorbijgaand verkeer gecontroleerd.
Vanaf 11 Mei tot en met Dinsdag 14 Mei is het stuk aldaar in stg. gebleven. Dinsdagmorgen 6.00 is het stuk verplaatst naar de stg. van stuk 6 bij den Schouwweg. Verder geen bijzonderheden tot de overgave

Stuk 6  Onder mijn co. werd ingedeeld bij 2-III-1R.I., welke in stg. lag in de Kerkstraat tusschen den Schouwweg en de R.K.Kerk. Overdag lag het stuk in stg. bij den brug aan den Schouwweg, bestrijkende het voorterrein en de daarachter gelegen duinen en des nachts -vanaf 21.00- op den hoek Ridderlaan-Kerkstraat, bestrijkende Kerkstraat-Schouwweg en het vˇˇrterrein to de Storm van 's-Gravenzandeweg. Op 12 en 13 Mei is eenige malen vu. afgegeven op voorterrein op patrouilleerende vij.; dit alleen overdag.
op 12 Mei werd te ongeveer 18.00 deze stg. met eenige schoten onder vu. genomen. Soldaten van 2-III-1R.I. hebben het terrein achter ons gezuiverd. Als voorzorgsmaatregel heb ik een stg. voor Zw. Mitr. ingericht met front naar achteren.
Op Dinsdag 14 Mei werd dit stuk verplaatst naar de watertoren van Wassenaar ter versterking van de 3e S,-MC-III-1R.I. Van daaruit is door dit stuk meerdere malen vu. afgegeven op de Duitse stellingen op een afstand van 600 m. Om 17.00 werd dit stuk weer verplaatst naar zijn oude stg.
Bij aankomst bericht van overgave reeds ontvangen. Ook dit stuk was voortdurend door piketten bezet gehouden.

15 Mei 1940.  De geheele S. is naar zijn onderdeel te Katwijk aan den Rijn teruggekeerd.
Geen gesneuvelden. EÚn gewonde.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De Vaandrig, C.-2e S.-M.C.-II-4R.I.
E.G. Everhard.