TERUG

 

 

Majoor J. Mallinckrodt.

C.-III-4R.I..

 

4e REGIMENT INFANTERIE. IIIe BATALJON.

Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

10 Mei 1940.   Pl.m. 2.40 bericht van het vliegveld: vele vreemde vliegtuigen over.
Pl.m. 2.55 bericht van het vliegveld: vliegtuigen keeren terug.
Pl.m. 3.20: vliegtuigen landen. Er komt bericht van Vesting Holland: "grensoverschrijding heeft plaats gehad".
Pl.m. 3.30 2e Comp. en M.C. gealarmeerd.
Pl.m. 3.50: orders gevraagd aan Regiment.
Pl.m. 4.00: Compn. orders gegeven te verzamelen bij Commandeurslaan. Op dat moment C.-III-4R.I. aanwezig bij uitgang Wass. weg uit Katwijk Binnen. 

Het gevecht geleid van aldaar aankomende losse afdeelingen. Opgerukt naar vliegveld met 2e Comp. en M.C., drie Sn. li., één S. re. van den weg. 2e Comp. oprukken naar W. uitgang vliegveld door den voet van het duinterrein en van daaruit aanvallen. Op weg daarheen bij afweg Watertoren een groot vij. verkeersvliegtuig neergeschoten. Losse afdeelingen onder mijn bevel genomen o.a. deelen 5e Depot Comp.
Vanuit duinterrein bij W. uitgang aanval gedaan op vliegveld. Tot staan gekomen door kruisvu. van vier vij.mitrs. Een S. onder Vaandrig v.d. Nieuwe Giessen opdracht gegeven duinterrein in de ri. "Pan" te zuiveren. Deze S. heeft zwaren verliezen gelden en de Vaandrig raakte verwond. Mortieren gevraagd en gekregen om deze weerstand op te ruimen. 
Dit gelukte. Daarna aanval doorgezet. Pl.m. 18.00 vliegveld genomen en bezet. Om pl.m. 19.00 kwam één Comp. ter versterking. Direct na de bezetting luchtbombardement van Duitsche vliegtuigen. Hierna één Engelsch vliegtuig overgekomen dat ook één bom wierp naar de hangers. Vanuit Valkenburg werd het vliegveld onder mitr. vu. genomen evenals uit de ri. Wass. Slag. De Duitsche dokter verzocht de gewonden zoo snel mogelijk te evacueeren, daar de volgende morgen het vliegveld door Duitsche luchtstrijdkrachten zou worden gebombardeerd. Daarop besloten het vliegveld wederom te ontruimen, waar het Bat. veel te zwak was om een dergelijke aanval het hoofd te bieden en dit aanleiding tot onnodige verliezen zou geven.

Om pl.m. 24.00 het vliegveld verlaten en stg. genomen waar de W. uitgang op de Wass. weg komt. Hier de nacht verder doorgebracht en ingegraven.

11 Mei 1940.  III-4R.I. had op 10 Mei in den namiddag vliegveld Valkenburg op de Duitsche troepen heroverd en is daar gebleven tot 10 Mei 1940 24.00.
III-4R.I. was toen sterk St.: 75 man van 2-III; volledig bezette stukken van M.C.-III. Daarna heeft III-4R.I. met het oog op een bombardement van de hangers op het vliegveld - een bombardement waarvoor C.-III-4R.I. gewaarschuwd werd door den Duitsche dokter, die met het oog daarop zoo snel mogelijk te evacueeren - , het vliegveld verlaten en in den duinrand ten W. van het vliegveld een verdedigende stg. ingenomen.
In den loop van den morgen van 11 Mei 1940 heeft III-4R.I. toen een hernieuwde aanval op het vliegveld gedaan , die door kruisvu. van mitr. tot staan kwam. III-4R.I. is toen met het oog op de geringe sterkte in stg. gebleven, terwijl 2-III-4R.I. zich gereorganiseerd heeft tot twee sterke Sn. De opdracht was: de W. uitgang van het vliegveld af te sluiten.

12 Mei 1940.  De troep begon langzamerhand zeer vermoeid te worden. Dien dag in stg. gebleven volgens opdracht.

13 Mei 1940.  Bericht kwam binnen, dat vij. in drie autobussen waarschijnlijk in Hollandse uniformen, op weg was van Wassenaar naar Katwijk. Met het oog daarop een opstelling ingenomen om deze troepen buiten gevecht te stellen. Twee patr. van één der andere Bats. passeeren met opdracht "De Pan" te verkennen. Komen eenigen tijd later terug en melden, dat zij teruggeslagen zijn en dat de vij. in de ri. van III-4R.I. aanvalt. Het IIIe Bat. heeft toen onmiddellijk een tegenaanval ingezet, die niettegenstaande de vermoeidheid van den troep met elan werd uitgevoerd. Na neutraliseering van de domineerende punten met Zw. Mitr. vuur en Mr. vuur werd het boscomplex "de Pan" genomen. Tijdens het doorzoeken werd III-4R.I. versterkt met de Comp. van Kapitein Splinter. De Z. rand van bedoeld complex uitbrekende, geraakte het Bat. in gevecht met vij. mitrs. Het gevecht had een gunstig verloop, doch kreeg III-4R.I. order om terug te trekken. Daarna oorspronkelijke opstelling hernomen.
Vooral deze dag is het Bat. meerdere malen door eigen troepen beschoten, o.a. met Mrn. en met te Wassenaar opgestelde art. Na afloop was de troep zeer vermoeid.

14 Mei 1940.  Voormiddags werd de B.C. bij den Div.C. IIIe Div. ontboden en is het Bat. in stg. blijven liggen. Des namiddags eindigde het gevecht. Inmiddels was het Bat. versterkt met pl.m. 20 man van het vliegveld gevluchte troepen.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De Majoor C.-III-4R.I.: 
J. Mallinckrodt.