TERUG

Res. 1e Lt. art. F. Sibbes.

C.-4e bt.-6 Veld.

 

 

4 REGIMENT INFANTERIE.
4e Bt. 6 Veld.
Gevechtsberichten.


10 mei 1940. Te pl.m. 4.30 Is de Batterij gealarmeerd, en binnen de vastgestelde termijn stond de Batterij klaar tot uitrukken gereed.
Te 8.30 is mij per ordonnans bericht, dat ik kon afmarcheeren naar Katwijk Binnen, daar bij de R.K, Kerk de cp. van C.-4 R.I. was gevestigd.
Onder mijn co. vertrok de Batterij vanaf N. punt Noord-Boulevard te Noordwijk a/Zee;
De manschappen hadden hun karabijnen geladen.
Op weg van Noordwijk naar Katwijk, waar zich meerdere colonnes bevonden, werden wij van tijd tot tijd door vliegtuigen beschoten.
Door het eenige malen dekking zoeken werd de marsch ietwat vertraagd. Te pl.m. 11.00 kwam ik te Katwijk aan waar ik mij bij den R.C. heb gemeld.
Ik kreeg toen instructies één mijner Sectie's ter beschikking te stellen van de C.-II-4 R.I. en met de andere S. de weg naar Wassenaar te bestrijken. Eerstgenoemde S. moest zich gereed houden en verdekt opstellen zoodanig, dat zij onmiddellijk kon worden ingezet. De andere S. stelde zich zooveel mogelijk gedekt op aan het begin van de weg naar Wassenaar. Er kon alleen karabijnvuur worden afgegeven omdat zich in het voorterrein geen voor het kanon geëigende doelen voordeden, is geen geschutvuur afgegeven.
In den namiddag moest een der Sn. zich ter beschikking stellen van C.III-4R.I.

Ik gaf de wachtmr. De, Ruijter opdracht zulks te doen, met de S. die aan het begin van de weg naar Wassenaar stond opgesteld.
De andere S. en ik zelf moest ter beschikking blijven van den R.C. Ongeveer te 23.00 kwam de opdracht met deze S. te 24.00 af te marcheeren naar de Wassenaarsche Slag om haar ter beschikking te stellen van den C.-I-1 R.I.
Onderweg ontmoette Ik de andere S. die opnieuw contact zocht met den C.-III-4 R.I, wat, naar ik vernomen heb, later is gebeurd.
Aan de weg naar de Wassenaarsche Slag heb ik op het aangegeven punt de C.-I-1 R.l. getroffen, wien ik instructie's vroeg voor mijn S. De C., blijkbaar zeer verbaast, dat hem nog meer stukken 6 Veld werden toegewezen -hij had naar zijn zeggen al een heele Batterij van, vier stukken- kon mij niet direct aanwijzingen geven en gaf mij In overweging enige tijd te wachten. Nadat ongeveer een half uur verstreken was, heb ik mij -ongerust over het uitblijven van bevelen- opnieuw naar de cp. van C.I-1R.I. begeven. Ik heb mij met moeite toegang kunnen verschaffen tot de cp. door de vele bij groepjes rustende en onder dekens, tentzeilen en jassen slapende manschappen.
Zelfs de boeren-hofstede, waar de cp. gevestigd was, lag vol rustende en slapende menschen en toen ik naar den C.-I-1 R.l., vroeg, werd van uit den deur de vraag gesteld wat ik wenschte. Ik heb toen opnieuw om bevelen gevraagd, en weer niet gekregen.

Het was Inmiddels 3.30 geworden toen ik plotseling schoten hoorde, komende van de zijde waar ik II-9R.I. meende te moeten vinden.
De eerste schoten werden al spoedig gevolgd door een regen van kogels en ook handgranaten worden geworpen. Ik heb onmiddellijk mijn manschappen gecommandeerd zich te weer te stellen. Ik zag hoe om mij heen een verwarring ontstond van menschen die schoten, menschen die trachtten te ontkomen, en hoorde ook het gekreun, gekerm en gegil van gewonden en stervenden.
Van mijn paarden, die vlak naast mij stonden, werden direct een paar gewond.
Het was een hel van vuur en voor mij en mijn troepje bestond geen andere mogelijkheid meer dan dekking te zoeken. Na eenige tijd zag ik al witte zakdoeken op bajonetten wapperen en hoorde ik eenige malen een signaal blazen, wat naar men mij mededeelde het signaal "ophouden mat vuren" was. Ik hoorde toen ook duidelijk al van zeer nabij roepen "Nicht schiesen" en "Waffen nieder" en plotseling stond een Duitsch officier tegenover mij.
Ziende dat velen zich overgaven, stond mij en mijn troepje niets anders over hetzelfde te doen, We werden ontwapend, en verdere uitrustingsstukken worden ons afgenomen.
Een deel van I-1 R.I. en een deel van mijn S. werd krijgsgevangen gemaakt. Tijdens de krijgsgevangenschap, gedurende den oorlog, hebben we zeer weinig voedsel gehad.
Met pl.m. 300 man werden we geleid naar een boeren-hofstede, waar we gedurende een week gehouden waren te blijven. Het aantal krijgsgevangen vermeerderden nog dagelijks met kleine troepjes en steeg tot pl.m. 350 man.
Zelfs een postbeambte van de Gemeente Wassenaar behoorde tot de ongelukkigen.
De andere S. heb Ik uit den aard der zaak uit het oog verloren.
Naar ik vernomen heb, heeft da S.C. de wachtmr. De Ruijter nog goed werk verricht in de Gemeente Wassenaar, waar hij onder de directe bevelen kwam van den 1e Lt. Dijkshoorn, C.1e Batterij-6 Veld.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De Reserve-eerste-luitenant,
C.-4e bt.-6 Veld:      
SIBBES.