TERUG

Res.1e Lt. H.J. Guyt.
SC1-2-I-1R.I.

 

 

Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

 

1e bevel ontvangen:

 • waar : cp.2-I-1R.I. Sassenheim

 • te : 10 Mei 1940, 05.00

 • van B.C.

Opdracht : alarm te ongeveer 6.15 opdracht van B.C. n S. onder officier gereed te houden voor uitvoering speciale opdracht. Hiervoor door de C.C. aangewezen de 1e S. onder Lt. Guyt. Deze speciale opdracht is niet ontvangen. Te 6.30 werd door B.C. opdracht gegeven n S. te zenden naar de Piet Gijzenbrug als Kantonnementswacht, front N.W.
Taak: afsluiten kruispunt van wegen bij Station Noordwijkerhout. Hiervoor werd aangewezen de 2e S. onder vaandrig Joosten.
Te pl.m. 7.00 was de Comp. voor vertrek gereed. Langzamerhand arriveerde een aantal auto's die alle geladen werden. Te ongeveer 9.00 is de Comp. minus de 2e S. in deze auto's vertrokken naar Rijnsburg.
Opdracht: zich te begeven naar Rijnsburg en aldaar contact opnemen met C.-4R.I. Deze was niet te Rijnsburg.
Bevel ontvangen van den waarnemend C.-I-1R.I. zich te Rijnsburg in het Z. en Z.O. deel als reserve op te stellen. Op dit oogenblik verscheen een aantal Duitsche vliegtuigen boven Rijnsburg, waarop gevuurd werd door lichte mitrailleurs en geweerschutters. 
Om 10.00 te Rijnsburg bevel ontvangen van de C.C. om,

 • zich van Rijnsburg naar Katwijk-Binnen te begeven langs de Zandlaan.

 • Brug over de Ouden Rijn bij Semenarium te bezetten.

 • Deze over te trekken en verband op te nemen  met C.-4R.I., die vanuit ri. Katwijk het  Semenarium zou bezetten

 • Vervolgens doortrekken naar de Haagsche Schouw.

Uitvoering: op de Zandlaan n Gr. re. van de weg geplaatst en n Gr. ongeveer 50m. daarachter li. van de weg; de derde Gr. li. van de weg op ongeveer 50 m. achter de tweede Gr. Vow. begeven.
Op ongeveer 300 m. vr de brug een groep onder sgt Koopmans re. het terrein in gezonden met opdracht de Oude Rijn op de hoogte van het Seminarium te overschrijden en op te trekken in de ri. van de brug. Op de Zandlaan reeds spoedig vij. vu. ontvangen uit de ri. Katwijk-Binnen. Na ongeveer twee uur vr de brug over de Oude Rijn gezeten te hebben zonder deze te kunnen overtrekken, bericht gezonden aan C.I-1R.I. dat de brug nog steeds onder vij. vu. lag en niet overschreden kon worden. Dit werd veroorzaakt, doordat de Gr. Koopmans aan de gegeven opdracht geen gevolg gaf.
C.I-1R.I. is naar voren gekomen en heeft nogmaals opdracht gegeven de brug te overschrijden en heeft voorts zijn vroegere opdracht in dien zin gewijzigd, dat de eerste S. na het overschrijden van de brug in samenwerking met C.-4R.I. de weg naar Valkenburg moest optrekken. Onder dekking van een burgerauto is de brug overschreden.
Gr. Koopmans is vr de brug blijven liggen. Huizen li. van de weg doorzocht. Op dit ogenblik beschoten door 4R.I. van uit het bosch vr het Seminarium door vij.mitr.vu. uit Kalkzandsteenfabriek, terwijl eigen art. hinder veroorzaakte door scherven bij haar beschieting van de Kalkzandsteenfabriek. Duur ongeveer 20 minuten.
Contact gevonden met Lt. de Jong van 4R.I. Te zamen weg naar Valkenburg bezet. Langzaam vow. getrokken ri. Valkenburg. Huizen doorzocht. Regelmatig vij. vu. vanuit voorterrein; de eerste brug in deze weg overschreden. Aldaar mortiervuur ontvangen. Stg. in luchtvaartloods achter de brug ingenomen.
Contact opgenomen met C.-II-4R.I. (Majoor Cramer).
Deze beval terugtocht. In overleg met hem met de resterende twee groepen van de eerste S. een rugdekking voor het Bat. gevormd. Deze rugdekking later aangevuld met uit het voorterrein terugtrekkende troepen van II-4R.I. De rugdekking bestond toen uit ongeveer 4 5 grn. Opstelling gemaakt in de luchtvaartloods en aangrenzend gebouw al daar voor de nacht ter verdediging. Versterking gevraagd en ontvangen.
Wacht geplaatst op ongeveer 50 m. over de brug, doch deze later ingetrokken in verband met onophoudelijk vij.vu. uit het voorterrein. Versterking in een tweede lijn ongeveer 100 m. achterwaarts li.  en re. van de weg ter verdediging laten inrichten.

2e bevel ontvangen,

 • Waar; luchtvaartloods aan de weg van Katwijk-Binnen  naar Valkenburg.

 • te; 11 Mei 1940, 02.00.

 • van: C.II-4R.I.

Opdracht; te 03.00 zal een Comp. van 4R.I. een aanval doen op Valkenburg, daarbij door de rugdekking heentrekken. Deze aanval steunen met vu.

3e bevel ontvangen,

 • Waar;  als bij tweede bevel.

 • te, 02.50 uur.

 • Van C.-II-4R.I.

Opdracht; onmiddellijk terugtrekken op molen te Katwijk-Binnen.
Uitvoering; Opdracht gegeven aan tweede lijn te blijven tot ik met de voorste lijn er door heen getrokken was. Deze bleek reeds terug getrokken te zijn. Toen sprongsgewijze telkens mitr. achterlatend voor rugdekking. Onder toenemend vij. vu. terugtocht uitgevoerd zonder verliezen.

4e bevel ontvangen,

 • Waar, Molen te Katwijk-Binnen.

 • te, 04.30 uur.

 • Van, C.-II-4R.I.

Opdracht; mij bij de Molen te Katwijk-Binnen li. van de weg tusschen den weg en de Ouden Rijn ter verdediging in te richten. Schootsveld ongeveer 25 m., huizen en opslagplaatsen voor mij.
Uitvoering; in verband hiermede C.-II-4R.I. verzocht stg. te mogen nemen in de Kalkzandsteenfabriek ter dekking van mijn li.flank. Opdracht ontvangen dit te doen in tegenstelling met oorspronkelijke opdracht. Kalkzandsteenfabriek doorzocht en bezet. Doelen gezocht in het voorterrein daarop gevuurd. Vij.vliegtuigen beschoten met licht mitr. en geweren. Te ongeveer 22.30 orders gevraagd voor den nacht. Opdracht ontvangen twee huizen te bezetten en daar te overnachten. In ieder huis n piket van 1 soldaat en onderofficier met lichte mitr.

12 Mei 1940. Te 04.00 Kalkzandsteenfabriek weer bezet. In den loop van den dag 5 of 6 x in- en uit de fabriek getrokken in verband met eigen art. beschieting. Dit gedaan op eigen initiatief. En maal toen bijde Grn. er juist uit getrokken waren een voltreffer boven in de fabriek aan de zijde waar de opstellingen waren. Des avonds een lichte mitr. afgestaan voor de bewaking van de brug aan de Zandlaan over de Oude Rijn. (met bediening voor dit wapen). De nacht in dezelfde kwartieren doorgebracht.

13 Mei 1940. Te 04.00 uur Kalkzandsteenfabriek opnieuw bezet. In den loop van den dag vu. uitgebracht op alle vij. doelen welke in het voorterrein werden opgemerkt. Bovendien op vij. vliegtuigen en parachutisten. Nacht wederom doorgebracht in dezelfde kwartieren.

14 Mei 1940. Te 04.00 uur onder aanhoudend vu. uit het voorterrein Kalkzandsteenfabriek weer bezet. Gevuurd op vij. doelen. te 12.00 opdracht grondlappen gereed te houden in verband met mogelijke komst van Engelsche bommenwerpers. Patr. in het voorterrein met grondlappen. Te 15.00 verschenen vij. vliegtuigen welke bommen wierpen. Al het personeel uitgezonderd de schutters en helpers Sergt. Sissing en 1e Lt.Guyt hadden zich in ovens van de fabriek verdekt opgesteld. Bij het werpen van bommen is het overige personeel ook in de ovens gegaan, omdat de vliegtuigen op zeer groote hoogte blevenen vuren geen zin had. En bom sloeg op ongeveer 30 m. van de fabriek in een weiland. De scherven kwamen in de fabriek en veroorzaakten puinval. Na het bombardement vij.stg. ontdekt op ongeveer 1500 m. in het voorterrein re. van de weg op het vliegveld Valkenburg. Bericht gezonden aan C.-II-4R.I. Om deze doelen onder vu. te nemen een Zw.Mitr. ontvangen. Deze in stg. gebracht op de derde verdieping van de Kalkzandsteenfabriek. Doelen aangegeven en vu. uitgebracht. Te 19.45 bericht ontvangen dat vijandelijkheden gestaakt worden en munitie ingeleverd moest worden.
Munitie ingeleverd bij C.II-4R.I.
In overleg met C.-II-4R.I. nog des avonds teruggekeerd naar Sassenheim. Bij de beide groepen van de 1e s. geen dooden, geen gewonden, geen vermisten.

Te Sassenheim, 23 Mei 1940.
De C.1e S.-2-I-1R.I.,
De 1e Luitenant:    
H.J. Guyt.