TERUG

 

 

Res. kapitein J.H. van Zwijndregt.

C. 4 C. Mr. 8.

 

4e REGIMENT INFANTERIE.
           4e Comp.Mr. v. 8.

Verslag van de gebeurtenissen bij de 4e Comp. Mr. v. 8 gedurende de dagen van 10-15 Mei 1940.

ALGEMEEN.
Terstond nadat de Comp. was gealarmeerd (om ongeveer 4.30 in den morgen van 10 Mei), is met de werkzaamheden voor het marschvaardig maken aangevangen. Deze werkzaamheden zijn voltrokken overeenkomstig de daarvoor door mij vastgestelde orders en belangrijk binnen het opgestelde tijdschema.
Gedurende deze werkzaamheden en de daarna volgende afwachtingsperiode, werden tevens de noodige maatregelen tegen luchtaanvallen uit de lucht genomen, bestaande uit het verdekt opstellen van voertuigen en karren en het in de kwartieren doen verblijven van het personeel.

1e Sectie.
10 Mei 1940.
Om ongeveer 7.30 ontving de C.C. bevel van den R.C., een sectie te dirigeeren naar Katwijk aan den Rijn, om zich daar te melden bij den R.C. of den 1e Lt. Vlug. Daartoe werd aangewezen de 1e sectie onder co. van den 1e Luit. J. Blankenstein. Het vervoer geschiedde met een door het regiment gevorderde autotrailer.
Op weg naar Katwijk a/d Rijn passeerde de sectie II-4R.I., eveneens op marsch naar deze plaats. De draaibrug over het kanaal in den weg Noordwijk/Katwijk a/d Rijn overtrokken zijnde, werd Lt. Blankenstein door den aldaar zich bevindende kornet van III-2R.A. gewaarschuwd, per trailer niet verder te gaan, aangezien de vijand zich reeds in Katwijk a/d Rijn genesteld had en zich nog geen eigen troepen in deze gemeente bevonden. De S.C. heeft daarop de sectie daarop doen afladen en ter plaatse opstellen  onder het nemen van de noodige veiligheidsmaatregelen.
Door middel van een juist passeerenden motorordonans werd contact verkregen met Lt. Vlug. De S. is daarop het dorp verder binnengetrokken, gelijktijdig met de inmiddels gearriveerde veiligheidsorganen van II-4R.I., teneinde aldaar een geschikte opstellingsplaats te zoeken van waar af vuur zou kunnen worden gebracht op het vliegveld Valkenburg. In de bocht op den weg Katwijk-Scell Station ontving de S. vij.vu. en kon niet verder vow. Teneinde de oprukkende Inf. ruimte te verschaffen, is de S. eenigszins teruggetrokken, doch werd door een dwarsstraat vanuit de ri. Seminarium opnieuw bevuurd. Ter plaatse werd, zoo goed mogelijk gedekt, toen een afwachtende houding aangenomen. Gelegenheid tot het voorbereiden van vu. op het vliegveld was aldaar, mede als gevolg van den grooten afstand (ongeveer 2,5 Km.) niet mogelijk.
Om 10.30 volgde nog een vij. vliegeraanval, welke echter de S. geen verliezen bezorgde.
In den loop van den middag werd de S. op den cp. teruggetrokken. Om 22.00 kreeg vervolgens de S. bevel zich te voegen bij II-4R.I. en om 24.00 uur af te marcheeren naar de cp. nabij Korenmolen te Katwijk.

11 Mei 1940.
Aldaar ontving de S.C. van C.-II-4R.I. opdracht stelling te zoeken van waaruit vu. zou kunnen worden gebracht op de brug en den weg Katwijk-Valkenburg en op Valkenburg zelf.
Deze opstellingsplaats werd gevonden ongeveer 150 m. achter de cp. op het boerderij-complex van den Heer Paridon. Vandaar was geregeld contact met den B.C. verzekerd, terwijl de beoogde vuren kon worden afgegeven.
In den loop van den morgen vroeg den B.C. vu. direct achter de brug. Na enige schoten moest het vuren worden gestaakt. Redenen daarvoor zijn den S.C. niet bekend geworden.
Om 16.30 kreeg de S.C. Van C.-II-4R.I. bericht, dat de S. was toegevoegd aan de Divisie-reserve (I-9R.I.), welke een nieuwe aanval op Valkenburg zou ondernemen.
Van C.-I-9R.I. ontving de S.C. bevel een opstellingsplaats in te nemen in de nabijheid van het Shell-Station, zoodanig, dat desgewenst vu. kon worden gebracht op:

  1. de hooge dijk met stellages 500 m. in het voorterrein;
  2. de toren en onmiddelijke omgeving in Valkenburg.

Aan deze opdracht is voldaan waarbij het vu. ook werd verzekerd voor het afgeven daarvan bij duisternis. Opmerking verdient het, dat de S. genoodzaakt is geweest, zich in te graven, teneinde dekking te hebben tegen vu. in den rug vanuit de duinrand. (vermoedelijk eigen troepen). Aanvraag om vuursteun werd van C.-I-9R.I. nimmer ontvangen. Eenige malen is nog getracht verbinding te krijgen o.m. ook d.t C.-II-4R.I. doch zonder resultaat. In den loop van den nacht ontving de S.C. van C.-II-4R.I. opdracht op diens cp. terug te keren.

12 Mei 1940.
Dien dag ontving de S.C. van C.-II-4R.I. een aanvrage om vuursteun te verlenen op de Kalkovens in den N.O. rand van Valkenburg. Nadat 4 schoten waren afgegeven, moest het vu. worden gestaakt, daar eigen inf. (I-9R.I.?) een aanval deed op het Raadhuis in Valkenburg.

13 Mei 1940.
Sectie in oude opstellingensplaats gebleven ter beschikking van C.-II-4R.I. (patr. en bewakingsdiensten verricht)

14 Mei 1940.
De S. werd aangewezen om deel te nemen aan een actie tegen "Albertushoeve", te zamen met 2 Sn. inf. en een S. Pag. Op marsch zijnde, werd deze formatie bij de splitsing Wassenaarsche weg-Weg Watertoren, aangekomen op een weiland, door vij. mitr. vu. verrast. Nadat de S.Pag het vu. had geopend, vroeg de inf. Commandant mortier-vuur aan, waarbij als doel werd opgegeven: "groote boerderij li. in het terrein". In open terrein en onder hevig vu., was ter plaatse afgifte van mr.vu. onmogelijk. De S. is daarop kruipend, de karren achter zich aantrekkend, aangekomen achter den weg naar de Watertoren. Onmiddellijk werd vandaar vu. afgegeven op aangegeven doel, waarna de inf.ct. bericht gaf, dat de vij. zich bevond in een klein gebouwtje op 500 m. in de ri. van de groote boerderij.
Nadat hierop puntvuur was afgegeven, begaf de vij. zich in het terrein, waarna het terrein gedeelte geheel met vu. werd belegd. Tijdens het afgeven van deze vuren werd de S. wederom in den rug bevuurd. Vij. vu. werd niet meer gezien doch de S. bleef ter plaatse ingevolge ontvangen opdracht, waarna spoedig het bericht van de capitulatie doorkwam.

2e Sectie
10 Mei 1940.
  Ingevolge van den R.C. ontvangen bevelen, gaf ik om 18.30 aan den S.C., den 1e Lt. J.P. Broens, opdracht, zich te vervoegen bij de cp. van C.-III-4R.I. op de Boulevard te Katwijk.
Marschweg via Zwarteweg-Buitensluizen.
Aangezien C.-III-4R.I. aldaar niet aanwezig was, begaf de S. zich naar cp.-4R.I., inmiddels te Katwijk a/d Rijn ingericht. Aldaar was het bericht ontvangen, dat C.-III-4R.I. zich zou bevinden in- of nabij de cantine o/d schietbanen. Aldaar aangekomen en C.-III-4R.I. evenmin aanwezig zijnde, werd doorgemarcheerd naar  de Watertoren en verder naar het vliegveld Valkenburg, alwaar C.-III-4R.I. werd aangetroffen. Van C.-III-4R.I. werd toen opdracht ontvangen vu. af te geven op doelen op het vliegveld ( mitr. nesten). Na vernietiging van deze doelen bestormde C.-III-4R.I. met zijn troepen het vliegveld en heroverde dit. De S.-mr. werd daarna naar cp.-4R.I. teruggezonden. Te 22.00 is orde ontvangen om te marcheren (afmarsch 24.00) via Katwijkseweg naar Wassenaarsche Slag, teneinde zich aldaar te voegen bij C.-I-4R.I..

11 Mei 1940.
Nabij de ingang van het vliegveld Valkenburg werd contact gemaakt met een S.-4e bt-6 veld, eveneens op marsch naar de Wassenaarsche Slag met de opdracht zich te melden bij C.-I-1R.I.. Te 2.00 aangekomen op "de klip" (nabij Belvedére a/d Wassenaarsche Slag (vt.25-63), is de S.-4e Bt.6V. doorgemarcheerd, terwijl de S.-Mr. na een verblijf van ongeveer 45 minuten rust ter plaatse en nadat tevergeefs getracht werd verbinding te krijgen met C.-I-4R.I. (die later zoals gebleken is nimmer ter plaatse is aangekomen), zich heeft teruggetrokken in de bosschen op de helling naar "de Klip", aangezien de talrijke lichtkogels rondom, de aanwezigheid van sterke vij. afdeelingen deden vermoeden en de S. geheel alleen stond.
Bij het aanbreken van de dag werd de S. inderdaad onder vu. genomen, terwijl in het duinterrein tusschen "de Klip" en het strand scheen te worden gevochten.
Vluchtende Nederlandse militairen meldden den S.C., dat I-1R.I. was overvallen en uiteen geslagen. aangezien 1R.I. in of nabij Wassenaar moest zijn gelegerd, werd toen getracht contacht met dit onderdeel op te nemen, Hetgeen gelukte. Lt. Broens heeft zich gemeld bij C.-1R.I. en verzocht deze C.-4R.I. op de hoogte te willen doen brengen van de positie van zijn S. In afwachting van deze zijde te ontvangen orders heeft de S.C. zich ter beschikking gehouden van C.-1R.I.. C.-1R.I. dirigeerde de S. daarop  naar een opstelling op het kruispunt van Nijenveldlaan - Katwijksche weg. Aldaar heeft de S. stg. genomen, teneinde mede te werken aan het keeren van een eventueele aanval uit de ri. Wassenaarsche Slag.

12,13 en 14 Mei 1940.
Deze stg. werd op 12, 13 en 14 Mei bezet gehouden, terwijl van daaruit eenige malen op verzoek van den inf,Ct. ter plaatse vu. werd gebracht op door deze aangegeven doelen.
Na de capitulatie op 14 Mei, werden dien zelfden avond en in den morgen van 15 Mei de wapens geheel compleet, en de munitie aldaar ter inlevering overgegeven aan den 1e Luit. Venema van 1R.I.
Aangezien geen nadere orders werden ontvangen en andere troependeelen waren vertrokken, besloot de S.C. te trachten bij 4R.I. terug te keeren. Tegen den avond van den 15en Mei arriveerden de S. bij 4R.I.

3e Sectie.
10 Mei 1940.
Bestemd om voorlopig in reserve te blijven, werd deze s. onder co. van den s.m.i. P.van Vliet om pl.m. 8.30 opdracht verstrekt, zich te begeven naar de R.K. Kerk te Katwijk a/d Rijn. Zonder noemenswaardige stoornis werd deze cp. te pl.m. 9.45 bereikt.
Om 22.00 ontving de S. bevel zich te melden bij III-4R.I. aan de Wassenaarsche weg, recht tegenover het vliegveld Valkenburg. Afgemarcheerd om 24.00 ingevolge daartoe ontvangen aanwijzing.

11 Mei 1940.
Aldaar in stg. gekomen en deelgenomen aan de gevechtshandelingen van III-4R.I. door het brengen van vu. op verschillende doelen op en in de nabijheid van genoemd vliegveld.

12 en 13 Mei 1940.
Deze stg. op 12 en 13 Mei bezet gehouden en op 13 Mei tevens het voorwaarts gaan der inf. mogelijk gemaakt door het vooraf onder vu. nemen van diverse boschperceelen, waarbij de S. de inf. op de voet heeft gevolgd. Terug in de stg. om pl.m. 17.30: daarna teruggezonden naar de R.K. Kerk te Katwijk a/d Rijn en aldaar wederom gevoegd bij den Regts. reserve.

14 Mei 1940.
Pl.m. 17.00 opdracht ontvangen zich te begeven naar het Shell-huisje aan de Wassenaarsche weg even door Katwijk a/d Rijn, teneinde aldaar met vu. te steunen. Nabij bedoeld punt in stg. gekomen en vandaar vu. gebracht op diverse doelen, zulks in samenwerking met de aldaar aanwezig zijnde MC-II-4R.I. en sectie-pag.
Opmerking: Door defect zijn van een affuit was bij de sectie één stuk geheel uitgeschakeld. Alle moeite ten spijt kon dit defect niet worden verholpen, zoodat alle gevechtshandelingen waaraan door de S. is deelgenomen, met één stuk zijn verricht. opgemerkt dient hierbij, dat zulks echter geen storende invloed op welke gevechtshandeling ook, heeft gehad.

Te Noordwijk, 10 juni 1940.
De Reserve-Kapitein,
C.-4e Comp. Mr. v.8.:
J.H. van Zwijndregt.