TERUG

Gebruiksvoorwaarden

 

 

 

Deze Website heeft geen ander doel dan het vastleggen van het verhaal van Valkenburg en er zijn uitdrukkelijk geen commerciŽle belangen in het geding.

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website "www.mei1940.nl", welke gehost wordt door Hartronics, en deze gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande: 

 • De samensteller besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op deze website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. 
  Daar het hier gaat om geschiedkundige informatie, niets meer en niets minder, is de website in simpel HTML geschreven en de layout sober gehouden. 

 • De samensteller van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De maker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. 

 • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van deze website. De samensteller geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt hij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze websites, op welke wijze dan ook. 

 • De op de website "mei1940.nl" getoonde beelden en geschreven tekst dienen uitsluitend en alleen om het ontstaan van de tragedie op 10 mei 1940 in Nederland te verduidelijken en te benoemen en dienen geen enkel gedachtegoed.
   

 • Op delen van de op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht ( © ). Het is dus niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel middels e-mail, gegeven toestemming van de samensteller te kopiŽren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De samensteller geeft de gebruikers van deze website wel toestemming om gegevens van deze website puur voor persoonlijk gebruik te downloaden. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden verveelvoudigd dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
   

 • Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie.

 • Indien U meent dat de samensteller onrechtmatig inbreuk pleegt op uw auteursrecht of dat u meent dat U op enig andere wijze geschonden wordt in Uw rechten, wordt U verzocht om mij daarvan per elektronische post op de hoogte te brengen om in overleg met U de gewenste maatregelen te treffen. Veel afbeeldingen komen voor in verschillende archieven en worden economisch geŽxploiteerd, derhalve is de rechthebbende van het auteursrecht moeilijk te achterhalen.

Met vriendelijke groet,
F. Oorschot.